Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri verilen Satıcı ve Alıcı arasında elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI:

Satıcı Unvanı: Akirman Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Satıcı Açık Adresi: BÜYÜK KILIÇLI MAH. VATANPERVER SK. NO: 71 İÇ KAPI NO: 1 SİLİVRİ/ İSTANBUL

Satıcı Mersis No:  0028047168900016

Satıcı E-posta Adresi: info@ojwor.com

ALICI:

Alıcı’nın Adı/Soyadı:

Alıcı’nın Adresi:

Alıcı’nın Telefonu:

Alıcı’nın E-Posta Adresi:

SÖZLEŞME’NİN KURULUMU

Alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul etmektedirler. Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda, tam bir kanaate vardığını; tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünüp, isteyip ve bilerek uyacağını kabul eder. Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul ederler. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük, iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmez olup, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşme hükümleri; Türk Borçlar Kanunu Hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı “şaşırtıcı şartlar” nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri; açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup, birden çok anlamı ifade etmemektedir.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait; www.ojwor.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince; tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri; satış bedeli, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

 • Ürün Adı
 • Adet
 • Birim Fiyatı (KDV dahil)
 • Kargo Ücreti
 • İndirim / Kupon
 • Toplam Fiyat (KDV dahil)

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün bedeli:
 • Ödeme Şekli:
 • Taksit Sayısı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
 • Alıcı’nın ödeyeceği ek masraf:
 • Teslimat Adresi:
 • Teslim Edilecek Kişi:

Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli, Akirman Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir.

TESLİMAT

Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için, işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde; Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığı bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder.

ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Site’de yer alan Sözleşme konusu; mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve Site üzerinden siparişi onaylaması ile ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ altına girdiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle; mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından, Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerinin de doğruluğunu ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra; Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde; Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak şartıyla Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

ALICI’NIN CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Büyük Kılıçlı Mah. Vatanperver Sk. No:71 İç Kapı No:1 SİLİVRİ/ İSTANBUL

E-posta: info@ojwor.com

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı’ya iade edecektir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı’nın öngördüğü ürünü iade alacak olan kargo şirketi MNG KARGO’dur. Cayma hakkının kullanılması halinde burada belirtilen kargo şirketi aracılığıyla malın geri gönderilmesi durumunda Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmaz. Alıcı’nın iade edeceği malı işbu Sözleşme’de belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo masrafları ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır, aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıda sayılan hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder;

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan ( Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcı’ya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilmektedirler. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı, sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde “temerrüde” düşmesi halinde; kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilecektir. Her koşulda Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Satıcı’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKINDA

Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan; özel tasarım parçaların teknikleri, dokusu, deseni, dizaynı, çizim,, tasarım elementleri (ikonu, düğmesi vb.), stilleri, renk tonları ile her türlü tasarımı, illüstrasyonu, çizimi, tasarımı ve eserlerin tasarımında kullanılan öğeleri ve Site’de satışa sunulan tüm ürünleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklı tüm haklarının Satıcı’ya ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Site’de yer alan tüm bilgi, içerik ve düzenlenmesi; revizesi ve kısmen yahut tamamen kullanımı hakkında; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar haricinde; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün, ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen tüm bilgi, yazılımın veya hizmetin değiştirilmesi, kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, yayınlanması, türev niteliğinde çalışmalara konu edilmesi, aktarılması yada satılması yasaktır. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olup, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı tutulmaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDA

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne”, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise “Tüketici Mahkemeleri”ne yapılabilecektir.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşmesi, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiştir yürürlüğe girmiştir. Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilmektedir. İşbu Sözleşme metni, onaylanmasının akabinde; Satıcı’nın iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecektir ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde, info@ojwor.com e-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunabilir, işbu Sözleşme’nin nüshasına erişimini Satıcı’dan talep edebilir.

SATICI

Akirman Turizm Taşımacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. (OJWOR)

ALICI

[…]